Leveringsvoorwaarden

BrightLine binnen-,& buitenreclame, gevestigd te Enschede – hierna ieder te noemen BrightLine – en haar opdrachtgevers - hierna te noemen cliënt.

ARTIKEL 1

Algemeen. Op alle offertes en op alle met ons aangegane overeenkomsten tot leveren van diensten en goederen zijn deze voorwaarden van toepassing. Een algemene verwijzing door cliënt naar welke algemene voorwaarden dan ook, wordt door BrightLine niet aanvaard, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.

ARTIKEL 2

Aanbiedingen en opdrachten: 1. Alle aanbiedingen van BrightLine aan cliënt zijn vrijblijvend en nimmer als bindend te beschouwen.

2. BrightLine is aan cliënt opdracht of order gebonden, wanneer BrightLine de order schriftelijk heeft bevestigd. Cliënt is zowel door mondelinge als schriftelijke opdracht gebonden.

3. Wijzigingen in de opdracht of de overeenkomst zijn slechts dan van kracht, wanneer zij door cliënt zijn verzocht en door BrightLine bevestigd.

ARTIKEL 3

Werk van derden: 1. Cliënt machtigt bij deze BrightLine uitdrukkelijk om, indien en voor zover BrightLine dit binnen de grenzen van de haar door cliënt gegeven opdracht nodig of wenselijk acht, werkzaamheden door derden voor rekening en risico van cliënt te doen verrichten.

2. BrightLine zal – tenzij per geval uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen - nimmer verplicht zijn zulke derden uit naam van de cliënt voor hun werkzaamheden rechtsreeks te voldoen; cliënt vrijwaart BrightLine tegen elke aanspraak welke derden jegens BrightLine zouden mogen doen gelden op kosten, schaden en interessen, ontstaan als gevolg van werkzaamheden door bemiddeling van BrightLine voor cliënt verricht.

ARTIKEL 4

Eigen werk: 1. BrightLine berekent cliënt werk alsmede vracht-, transport- en portokosten rechtstreeks op eigen facturen door.

2. Onder eigen werk dient hier onder meer te worden verstaan: artwork, werktekeningen, reproducties en dergelijke.

3. Voor alle in opdrachten en bijbehorende bevestigingen genoemde werkzaamheden genoemd in de vorige leden van dit artikel van deze algemene verkoopsvoorwaarden, wordt BrightLine door cliënt gehonoreerd op nader door cliënt en BrightLine vast te stellen voorwaarden.

ARTIKEL 5

Betaling: 1. Betalingen door cliënt aan BrightLine geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum ten kantore van BrightLine of op een door BrightLine aan te wijzen rekening, aftrek van enige korting of schuldvergelijking is de cliënt niet toegestaan, tenzij anders is overeengekomen. 2. Reclames tegen facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden ingediend. 3. Indien cliënt binnen de lid 1 van dit artikel bedoelde termijn niet heeft betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft BrightLine zonder enige ingebrekestelling het recht, hem daarvoor de wettige rente per maand vanaf de vervaldatum der factuur in rekening te brengen, vermeerderd met alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, met een minimumbedrag van 15% van de hoofdvordering.

aangenomen, b) alle formaliteiten welke nodig zijn voor de aanvang der werkzaamheden zijn vervuld, c) alle benodigde bescheiden in haar bezit zijn, d) cliënt BrightLine bovendien de door BrightLine voor de uitvoering der werkzaamheden vereiste gegevens ter beschikking heeft gesteld.

2. Deze overeengekomen termijn(en) is / zijn geschorst, zodra en zolang cliënt in gebreke is met de betaling van enig uit hoofde van dezelfde overeenkomst verschuldigd bedrag, dan wel zolang BrightLine door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen, zonder dat cliënt uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten of interessen kan doen gelden.

3. Overschrijding van de tijd waarbinnen BrightLine de diensten moet hebben verricht, door welke oorzaak ook, zal cliënt, behoudens in geval van bewezen wanprestatie van BrightLine en / of uitdrukkelijk anders overeengekomen, nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet- nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit enige andere hiermede samenhangende overeenkomst mochten voortvloeien.

4. Wanneer BrightLine op grond van overmacht niet in staat is om haar verplichtingen na te komen, worden deze tijdens de overmachtperiode en een bij beëindiging daarvan in acht te nemen redelijke termijn opgeschort, zonder enige aansprakelijkheid harerzijds voor de hieruit voor de opdrachtgever voortvloeiende schade. BrightLine heeft het recht om tijdens vermelde opschortingperiode de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, in welk geval hiervan schriftelijk mededeling zal worden gedaan aan de opdrachtgever. Vanaf het moment van deze schriftelijke mededeling is de overeenkomst ontbonden onder gehoudenheid van de opdrachtgever een met dit eventueel reeds verrichte deel van de werkzaamheden overeenkomende prestatie aan de vennootschap te voldoen. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt onder meer verstaan: brand en andere bedrijfsongevallen, machineschade, belemmering door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, gebrek aan arbeidskrachten, boycot, oproer, staat van beleg, oorlog of oorlogsgevaar, onvoorziene ziekte van werknemers, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid.

ARTIKEL 8

Garantie BrightLine: 1. BrightLine staat er voorin dat zij de tussen cliënt en haar overeengekomen werkzaamheden naar beste vermogen zal verrichten.

2. Uiterlijk zichtbare gebreken moeten door cliënt schriftelijk worden gereclameerd binnen acht dagen nadat BrightLine de verrichte werkzaamheden aan cliënt heeft geleverd of voorgelegd. Bij gebreke van bedoelde reclame binnen genoemde termijn vervalt de garantieverplichting van BrightLine ten aanzien van die gebreken. Het beweerdelijk niet-nakomen van garantieverplichtingen ontheft cliënt niet van verplichtingen, welke voor hem uit deze of enige andere overeenkomst met BrightLine mochten voortvloeien.

3. Vorderingen welke cliënt uit hoofde van garantieverplichtingen mocht hebben, vervallen uiterlijk zes maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht. BrightLine is van haar garantieverplichtingen geheel ontheven, indien cliënt derden buiten voorkennis en toestemming van BrightLine werkzaamheden aan het door BrightLine verrichte werk laat doen of deze zelf verricht, danwel indien cliënt niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere hiermede samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

4. De garantie voor werkzaamheden door BrightLine ten behoeve van cliënt aan derden opgedragen, strekt zich slechts uit voor zover bedoelde derden BrightLine in dat geval geheel vrijwaren.

5. De volledige kosten, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke, die door BrightLine moeten worden gemaakt ter zake van conflicten met derden, die ten behoeve van cliënt worden ingeschakeld, komen voor rekening van cliënt indien de oorzaak van dat conflict een gevolg is van een onjuist handelen of nalaten van cliënt.

ARTIKEL 9

Intellectuele eigendom: 1. Cliënt garandeert BrightLine te allen tijde dat het gebruik door cliënt verstrekte gegevens of anderszins BrightLine niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden.

2. Cliënt vrijwaart BrightLine volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens BrightLine te gelde zouden mogen maken uit hoofde van schending van de in lid 1 van dit artikel genoemde garantie. 3. Alle tekeningen, mallen, litho’s, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijke, door of namens BrightLine bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd zijn, evenals het auteursrecht of ander recht van intellectuele eigendom daarop alsmede het onbeperkte recht om daarvan gebruik te maken, zijn onvervreemdbaar eigendom van BrightLine.

ARTIKEL 10

Beëindiging: In geval cliënt verplichting krachtens een overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, bij aanvraag van zijn faillissement, voorlopige verlening van surseance van betaling of liquidatie van zijn bedrijf, wordt cliënt zonder verdere aankondiging geacht in gebreke te zijn, en heeft BrightLine naar haar keuze het recht zonder sommatie de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, of eveneens zonder sommatie en zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat BrightLine tot enige schadevergoeding is verplicht.

ARTIKEL 11

Toepassing Recht / Bevoegde rechtbank: 1. De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht en wordt geacht in Nederland te zijn gesloten.

2. Uitsluitend de competente Rechter te Almelo is in eerste aanleg bevoegd kennis te nemen van geschillen of vorderingen betreffende overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Uitsluitend BrightLine heeft daarenboven het recht, als eiseres vorderingen aan te brengen bij de bevoegde rechter van de woonplaats van gedaagde.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente onder
nummer 06082068

****************************************************************************************************